ورود

عضویت
Search - K2 Improved Search Plugin by Offlajn
جستجو -مجموعه ها
جستجو - تماس ها
جستجو - محتوا
جستجو - خبرخوان ها
جستجو - وب لینک ها

سایر موضوعات

(۱) ۱- ابو طالب حسین بن عبد اللَّه طائی گوید: از محمّد بن عمر نوقانیّ شنیدم که میگفت: من شبی تار در شهر خود «نوقان» در بالا خانهای بخواب بودم، یک مرتبه از خواب پریدم و نظر کردم در آن ناحیهای که قبر علیّ بن موسی- الرّضا علیهما السّلام در سناباد بود، دیدم نوری بلند شده تا بآسمان و تمام آن ناحیه را چون روز روشن نموده، من در مورد امامت آن حضرت علیه السّلام در شک بودم و باور نمیکردم که او حق باشد، مادرم- که او نیز در امر امامت او مخالف بود و او را باور نداشت- گفت: تو را چه میشود؟ گفتم نوری ساطع میبینم که تمامی جوّ را گرفته است و آن مشهد از پرتو آن پر شده است، سپس مادرم گفت: چنین چیزی امکان ندارد و جز این نیست که این خود از (وسوسه) شیطان است.

ر سال ۱۹۰ هجرى ، فردى به نام رافع ، نوه نصربن سیّار ، در سمرقند نداى مخالفت با حاکمیّت عباسیان سر داد و هارون الرشید را از خلافت برکنار دانست. على بن عیسى بن ماهان که از جانب هارون فرماندارى منطقه را بر عهده داشت، به مقابله با او پرداخت و سرانجام هرثمه بن اعین از سوى هارون براى نبرد با وى گسیل شد. سمرقند که کانون شورشیان بود، به محاصره درآمد و رافع و گروهى از یاران و بستگان و همرزمانش به قتل رسیدند و شهر از اشغال خارج شد.

یکی دیگر از شرایط شناخت قرآن شناخت غیب و ایمان اجمالی به آن است . زیرا قرآن – چنان که گذشت – از غیب و باطن عالم
خبر می دهد . از این رو کسی که وجود را مساوق با ماده می داند و هر موجودی را مادی می پندارد و بر آن است که هر چه ماده
ندارد، موجود غیر حقیقی ، بلکه خرافه ای است که وهم آن را دارای دو نوع ساخته و دست خیال آن را بافته است ، چنین کسی از
صفحه ۴۱ از ۱۲۶
کتابی چون قرآن که موجود را دارای دو نوع غیب و شهادت می داند بهره ای نمی برد . زیرا اعتقاد او با محتوای آن کتاب مخالف
است . کسی که بعضی از موجودات را غیر مادی می داند و ملاک شناخت را تنها به حس محدود نمی کند، بلکه معیار اصیل
شناخت را عقل یا شهود دانسته ، حس و تجربه را مددکار آن دو می داند و نیز منشاء ارزش و اعتبار حس و شهادت را همان عقل
مجردی می داند که خود نیز از عالم طبیعت نهان است ، چنین کسی از قرآن بهره می برد . چون اعتقاد وی درباره ی موجودات با
محتوای قرآن هماهنگ است خداوند سبحان راز بهره نبردن از قرآن را برای کسی که وجود را منحصر به ماده می داند، چنین بیان
می کند : . . . و لکن اءکثر الناس لا یعلمون یعلمون ظاهرا من الحیوه الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون . ( ۱۵۸ ) آنان به باطن
زندگی دنیا آخرت علم ندارند و با وجود آن که آخرتی هست ، توجهی به آن ندارند، بلکه از آن غافلند . بدین جهت به رسولش
صلی الله علیه و آله و سلم امر فرمود که از این افراد روی گردان باشد . چون آگاهی آنان برای شناخت قرآن به حد نصاب لازم
نمی رسد؛ فاءعرض عن من تولی عن ذکرنا و لم یرد الا الحیوه الدنیا ذلک مبلغهم من العلم ان ربک هو اءعلم بمن ضل عن سبیله
و هو اءعلم بمن اهتدی . ( ۱۵۹ ) مصحح این اعراض و رویگردانی و موجب دوری گزیدن نیکوی او، آن است که قرآن برای
هدایت مردم در هر شهری و عصری نازل شده است ، ولی معارف قرآن که مبتنی بر غیب است ، برای کسانی که به چیزی ایمان
نمی آورند، مگر آن که آن را حس کرده ، آشکارا بنگرند و تنها محسوسات و مشاهدات خود را باور دارند، سودی ندارد . از این
( رو خدای متعالی می فرماید : هدی للمتقین الذین یؤ منون بالغیب . ( ۱۶۰
برگرفته از کتاب قرآن کریم از منظر امام رضا علیه السلام نوشته: آیت الله العظمی جوادی آملی

با نگاهی به قرآن در می یابیم که علوم فراوانی در آن نهفته است که این جا مجال بحث از آن ها نیست . چون هدف این نوشته ،
بررسی روایات رضوی است که هزاران سلام و درود بر گوینده اش باد . افزون بر آن که پیش از این ، با توانمندی اندک و ناچیز
خود، رساله ی دیگری در خصوص این علوم قرآنی نوشته ایم . ( ۴۱ ) بدین جهت ، مسیر بحث را از قرآن علمی به قرآن عینی می
بریم . دوم : قرآن عینی هر چیزی وجودی اعتباری دارد و وجودی حقیقی ؛ وجود اعتباری مانند وجود لفظی و کتبی است که با
اختلاف زبان ها و اقوام دگرگون می شود؛ اما وجود حقیقی چون وجود خارجی است که وجود طبیعی و مثالی و عقلی را در بر می
گیرد و در زبان ها و رنگ ها و اقوام مختلف یکسان است . هر یک از دو وجود اعتباری و حقیقی ، نیز انواع هر یک از آن دو،
احکام و آثار خاص خود را دارند . قرآن نیز وجودی لفظی دارد که با زبان خوانده می شود و وجودی کتبی دارد که در مصحف
ها نگاشته شده است ، برای هر یک از این دو نوع وجود نیز حکم فقهی و غیر فقهی ویژه ای هست . همچنین قرآن وجود خارجی
ویژه ای دارد که گستره اش از خیمه گاه عالم طبیعت تا جولانگاه عالم عقل است ؛ هر یک از این وجودها، در جایگاه خود تحقق
می یابد و حکم خاص خود را دارد . مراد از وجود خارجی ، آن وجود حقیقی است که آثاری بر آن بار می شود، جایگاه آن
وجود خارجی نفس انسانی ، مانند علوم و اوصاف نفسانی یا مکان دیگری می تواند باشد . پس ناگزیر باید وجود خارجی دارند، با
این تفاوت که علم امر خارجی است که در نفس انسان یافت می شود و در ضمن نوعی وجودی ذهنی است که در مقابل وجود
خارجی هیچ اثر عینی و خارجی ندارد، ولی درخت امر خارجی است که در بیرون از نفس انسان پایدار می گردد .
برگرفته از کتاب قرآن کریم از منظر امام رضا علیه السلام نوشته: آیت الله العظمی جوادی آملی

ای عمرو! بزرگترین گناه کبیره شرک به خداست خداوند میفرماید: انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنۀ و مأواه النار و ما
هر کس به خدا شرک ورزد خدا بهشت را بر او حرام میکند و جایگاهش آتش است و ستمگران » ( للظالمین من انصار (مائده: ۷۲
« را یاوری نیست
برگرفته از کتاب امام رضا علیه السلام و قرآن نوشته: غلامرضا اکبری زیبدی

(۱) ۱- تمیم بن عبد اللَّه قرشی- رضی اللَّه عنه- بسند مذکور در متن از هرثمه ابن أعین روایت کرد که گفت: من شبی در حضور مأمون بودم چون چهار ساعت از شب گذشت اذن رفتن داد و من بخانه خود رفتم، نیمه شب که شد صدای کوفتن در شنیدم غلامم پاسخ داد، کوبنده به غلام گفت: هرثمه را بگوی آقایت تو را میطلبد خود را فوری بدو برسان، هرثمه گفت: من بیدرنگ برخاستم و لباس بر تن کردم و با سرعت خود را به خانه حضرت رسانیدم، غلام در پیش روی من بود او داخل شد و بعد من وارد شدم و امام را در صحن منزل نشسته دیدم، چون چشمش بمن افتاد گفت: ای هرثمه! عرضکردم لبیک یا مولای، فرمود: نزد من بنشین، من نشستم، بمن فرمود: خوب گوش کن که چه
عیون أخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ،ج۲،ص:۶۰۳

۳- حسین بن خالد گوید: حضرت رضا علیه السلام فرمود: هرگاه زنی کودکی را شیر میداد و در حال خواب روی کودک افتاد و کودک را کشت باید این زن از مال خودش دیه آن کودک را بدهد در صورتی که این زن برای طلب عزت و افتخار این کودک را شیر میداده و اگر به جهت فقر و تنگدستی کودک را شیر میداده بر آن زن دیه نیست و در این صورت دیه بر عاقله میباشد.
برگرفته از کتاب اخبار و آثار حضرت امام رضا علیه السلام نوشته: عزیزالله عطاردی قوچانی

تفکر عقلی حرکت ذهن است به سمت مجهول ، از گذرگاه معلوماتی که ضرورتا به مجهول می انجامد و این حرکت با سکون و
حرکت از مجهولی به مجهول دیگر یا از معلومی که به طور یقینی به آن مجهول نینجامد، ناسازگار است . اگر چه رسیدن به آن
مجهول به واسطه ی معلوم ظنی باشد که در این صورت هیچ سودی ندارد پس اساس تفکر همان معلوماتی یقینی هستند که با
مجهول ارتباط دارند، به گونه ای که به کمک آن معلومات مجهولات را نیز می توان معلوم ساخت . از این رو قرآن دارای
استوارترین شیوه ی هدایت گری است و انسان ها را از این امور برحذر داشته است : ۱ . سکون فکری و به تعبیر دیگر تقلید در
اصول . ۲ . حرکت فکری به شیوه نادرست . به عبارت دیگر مغالطه ی فکری که منشاء آن وحی کردن شیطان است به دوستانش ،
تا بدین وسیله درباره ی خداوند بدون علم و هدایت و کتاب منیر به مجادله بپردازند . قرآن تنها به منع از این امور بسنده نکرده ،
بلکه خود پیشگام سالکان است و برای دعوای خود برهان بیان می کند و نیز بر مدعای خود استدلال می آورد و شیوه و فن برهان
را به پذیرای آن می آموزد و با نقل استناد کسانی که از حق دور شده اند، سستی دلیل آن ها را به جهت ضعف ماده یا صورت آن
روشن می سازد و انسان را از استدلالی که یقین آور نیست ، به جهت سستی و بی پایگی آن بر حذر می دارد؛ چنان که انسان را از
جمود و تقلید نیز می ترساند، چون رفتن به بیراهه و حرکت مغالطه ای ، اگر بدتر از سکون فکری و تقلید نباشد، کم تر از آن نیست
برگرفته از کتاب قرآن کریم از منظر امام رضا علیه السلام نوشته: آیت الله العظمی جوادی آملی

بر پایه ی این حدیث شریف دنیا نسبت به غیر امام مانند گردوی نا شکافته است و غیر امام به باطن آن آگاه نیست ؛ در حالی که
نسبت به امام علیه السلام چون گردوی شکافته شده است که شکافنده ی دانه ها و هسته ها آن را دو نیم کرده است ، بدین سان از
درون آن آگاه است ؛ چنان که از پوست و خطوط و نقش های ظاهر آن با خبر است . بنابراین ، دنیایی که مردم را گول می زند،
امام علیه السلام را نمی تواند فریب دهد . افزون بر این ، نکات زیر از کلام نورانی حضرت استفاده می شود : ۱ . همت و تلاش در
جهت یاد گیری . ۲ . نگاشتن علم . ۳ . نگهداری و ضبط مطالبی که به امامت و علم امام علیه السلام و احاطه ی علمی ایشان به کل
دنیا و مخفی نبودن چیزی از دنیا از علم ایشان ، بر می گردد . این حدیث یکی از احادیث نورانی و ممتاز در زمینه ی تشویق به علم
آموزی و نوشتن حدیث و شناخت شاءن امام علیه السلام است . زیرا رویت ظهور دارد در اهتمام حضرت رضا علیه السلام به
نگهداری حدیث بر پوست ، تا از پارگی و کهنگی در امان باشد . زیرا چرم محفوظ تر است نسبت به کاغذ، که زودتر فاسد می
شود و کهنگی به سراغ آن می آید و خاک آلود می گردد و اثر مکتوب بر آن ، زودتر پاک می شود .
صفحه ۳۰ از ۱۲۶
برگرفته از کتاب قرآن کریم از منظر امام رضا علیه السلام نوشته: آیت الله العظمی جوادی آملی

این اصول عبارت است از : ۱ . اعتقاد به خداوندی که دارنده ی همه ی کمالات است ؛ کمالاتی که از جهت اطلاق ذاتی خود
احتمال هر گونه شریک و همتا و ضد و یاور و امثال آن را نفی می کند . ۲ . اعتقاد به روز آخرت که همه ی مردم در آن روز به
سوی خداوند باز می گردند و دارای مواقف شناخته شده است . ۳ . اعتقاد به وحی و رسالت و شریعت ، همراه با عمل بر طبق
موازین شریعت ؛ یعنی اصلی که در قرآن با عنوان صالح از آن یاد شده است . کسی که در قرآن تدبر کند و با آن آشنا گردد، در
می یابد که قرآن عملی را صالح می شمرد که بر شیوه ی منسوخ باطل شده باشد یا مطابق شریعتی باشد که زمان آن تمام شده ، آن
عمل در نزد قرآن عمل صالح به حساب نمی آید؛ ولی امور کلی ای که عقل به آن ها دست می یابد و وحی مشترک میان پیامبران
آن را امضا می کند، چون نیکی عدل و احسان و راستی و ایثار و امانت داری و تواضع و امثال آن نزد هر پیامبر و وصی ای ، صفت
و عمل صالح به حساب می آید . اصطلاحا به این امور مستقلات عقلیه گفته می شود . زیرا عقل جدای از وحی ، حسن و صلاحیت
آن ها را در می یابد . آری ، عمل صالح در اصطلاح قرآن عبارت است از عمل مطابق با آنچه از طریق وحی حاکم در زمان
خویش رسیده است و مسلما مطابقت عمل با چنین میزانی نیازمند آگاهی از آن و اعتقاد قلبی با آن است و این همان اعتقاد به وحی
و نبوت است که در اصل سوم به آن اشاره شد . این اصول سه گانه – در هر زمانی محقق شود – اجر و پاداش الاهی را در پی
دارد، با آن حال که ترس و اندوه را نیز از بین می برد و گذشتگان و آیندگان در آن یکسانند . در شناخت این اصول از به کار
گیری برهان عقلی گریزی نیست ، به گونه ای که در آن برای تقلید از دیگران مجالی نیست . چون مردم در این زمینه با یکدیگر
مساویند، اگر چه از جهت دریافت تحقیق و مراتب جست و جو نیز اجمال و تفصیل ، شدت و ضعف با یکدیگر اختلاف دارند . از
این رو دلیل ندارد که سعادت را به عنوانی منحصر دانسته ، عنوان دیگر را فاقد آن بدانیم .
برگرفته از کتاب قرآن کریم از منظر امام رضا علیه السلام نوشته: آیت الله العظمی جوادی آملی

صفحه1 از17

تماس با ما

اصفهان، شهرک امیریه، خیابان هفتم، فرعی سوم، پلاک 7

03137800803 - 09131649893 - 09131036850

03137800803

 

 آپاراتسروشتلگرامinsta1

logo-samandehi