ورود

عضویت
Search - K2 Improved Search Plugin by Offlajn
جستجو -مجموعه ها
جستجو - تماس ها
جستجو - محتوا
جستجو - خبرخوان ها
جستجو - وب لینک ها

احادیث و سخنان

الله نور السموات و الارض مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجۀ الزجاجۀ کأنها کوکب دری یوقد من شجره زیتونۀ و
لا شرقیۀ و لا غربیۀ یکاد زیتها یضیء و لو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی الله [صفحه ۱۱۰ ] لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال
۳۶ ) خداوند – للناس و الله بکل شیء علیم – و فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و الاصال (نور: ۳۵
نور آسمانها و زمین است مثل نور خداوند همانند چراغدانی است که در آن چراغی باشد، آن چراغ در حبابی قرار گیرد حبابی
شفاف و درخشنده همچون یک ستاره فروزان این چراغ با روغنی افروخته میشود که از درخت پربرکت زیتونی گرفته شده که نه
شرقی است و نه غربی نزدیک است بدون تماس با آتش شعلهور شود نوری است بر فراز نوری و خدا هر کس را بخواهد به نور
خود هدایت میکند و خدا برای مردم مثلها میزند و خداوند به هر چیزی داناست (این چراغ) در خانههای قرار دارد که خداوند
فرموده دیوارهای آن را بالا برند خانههای که نام خدا در آنها برده میشود و صبح و شام در آنها تسبیح او میگویند. عبدالله بن
جندب میگوید: برای حضرت رضا علیه السلام نامهای نوشتم و درخواست کردم تا تفسیر آیه (فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها
اسمه) را برایم بیان فرماید. امام رضا علیه السلام در جواب من نوشت: اما بعد محمد صلی الله علیه و آله در میان مردم امین خدا بود
پس از این که از دنیا رحلت کرد ما اهل بیت وارث او میباشیم پس ما اکنون امنای پروردگار در روی زمین هستیم. علم منایا و
بلایا و انساب عرب پیش ماست و میدانیم چه اشخاصی بر فطرت اسلام متولد شدهاند و حقیقت ایمان هر کس را میدانیم. ما
هرگاه کسی را مشاهده کنیم حقیقت ایمان و نفاق را در چهره او [صفحه ۱۱۱ ] مشاهده میکنیم. اسامی شیعیان و پدران آنها با نام و
نشان در کتاب مخصوص نوشته شدهاند. خداوند از ما و آنها پیمان گرفته است. آنها با ما در یک جا وارد میشوند و منزل میکنند.
ما و شیعیان مان مسلمان حقیقی هستیم و غیر از ما و شیعیانمان کسی مسلمان حقیقی نیست و این مطلب تا روز قیامت همین طور
برقرار است. ما متصل به دستگیره محکم پیامبر و پیغمبر متصل به دستگیره محکم خداست و شیعیان ما متصل به دستگیره ما هستند.
هر کس از ما دوری گزیند، هلاک میگردد و هر کس از ما پیروی و متابعت کند، نجات پیدا میکند. کسانی که از ما جدا شوند،
و ولایت ما را انکار نمایند، کافرند. و هر کس از ما و یا پیروان ما متابعت کند، مؤمن است. کافر ما را دوست نمیدارد و مؤمن، ما
را دشمن نمیگیرد. هر کس بمیرد در حالی که ما را دوست داشته باشد، خداوند او را با ما مبعوث میکند. ما برای پیروان خود،
نوری هستیم که با آن نور راه پیدا میکنند و هدایت میشوند. هر کس بخواهد هدایت شود، به وسیله ما هدایت میشود و هر کس
صفحه ۴۳ از ۸۰
با ما نباشد، مسلمان نیست. دین را خدا به وسیله ما افتتاح کرد، و به ما نیز ختم خواهد فرمود. خداوند به وسیله ما، شما را از طعام و
غذای دنیا سیر کرد، و به وسیله ما از آسمان باران فرستاد. به سبب ما از غرق شدن در دریا و فرو رفتن در زمین ایمن شدید. خداوند
به وسیله ما شما را در زندگی دنیا و در قبر و در قیامت و حشر و عبور از صراط و حسابرسی و ورود به بهشت، نفع میرساند. مثل ما
در کتاب خدا (قرآن)، مانند چراغدانی است، و مشکات در قندیل. ما چراغدانیم که در آن چراغی پرفروغ است. رسول [صفحه
۱۱۲ ] الله چراغ پرفروغ است، که در میان آبگینه مانند ستاره فروزان میدرخشد. قرآن نوری بالای نور است و خداوند به نور هدایت
خود هر که را بخواهد هدایت میکند و خدا برای مردم مثلها میزند و او بر همه چیز قادر است. پس نور علی علیه السلام است و
خداوند به ولایت ما هر کسی را بخواهد، هدایت مینماید. بر خداوند است که دوست ما را با چهره نورانی مبعوث کند و حجت
وی را به او نشان دهد، و بر خداوند است که دوستان ما را از متقین و صدیقین و شهداء و صالحین قرار دهد، که آنها رفیقان خوبی
هستند. شهیدان ما بر سایر شهداء ده درجه برتری و زیادی دارند و شهیدان و شیعیان ما از شهدای امت پیامبران سلف نه درجه برتر
و بالاترند. ما برگزیدگان و فرزندان پیامبران هستیم. ما مخصوص به کتاب خدا و اولی به رسول خدائیم. ما کسانی هستیم که
شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا و الذی » : خداوند، دین خود را برای ما، و به وسیله ما تشریع فرمود، و در قرآن کریم میفرماید
اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین و لا تتفرقوا فیه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه الله الله یجتبی
آیینی را برای شما تشریع کرد، که به نوح توصیه کرده بود، و آنچه را بر تو وحی » ( شوری: ۱۳ ) .« الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب
فرستادیم، و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردیم، این بود که: دین خدا را برپا دارید: و در آن تفرقه ایجاد نکنید. بر مشرکان
گران است آنچه شما آنان را به سویش دعوت میکنید، خداوند هرکس را بخواهد، برمیگزیند، و کسی را که به سوی او [صفحه
۱۱۳ ] بازگردد، هدایت میکند. ما شریعت را فرا گرفتیم و آنچه را دانستیم، به مردم رساندیم و علوم اولین و آخرین نزد ماست. ما
وارث پیغمبران اولوالعزم میباشیم که اقامه دین خدا نمودهایم. خداوند میفرماید: و لا تتفرقوا فی کبر علی المشرکین و ما تدعوهم
الیه. از همدیگر پراکنده نگردید بر مشرکین بسیار سنگین است آنچه شما آنها را بدان (ولایت علی علیه السلام) میخوانید. ای
محمد من کتابی را برای تو نازل کردم، در آن کتاب تدبر کن و تأمل نما که در آن شفا و نور است. دلیل بر این مطلب آیه شریفه
است: فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه و یسبح له فیها بالغدو و الاصال – رجال لا تلهیهم تجاره و لا بیع عن ذکر الله و اقام
الصلوه و ایتاء الزکوه یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار – لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله و الله یرزق من یشاء
۳۸ ) (این چراغ پر فروغ)، در خانههایی قرار دارد که خداوند اذن فرموده، دیوارهای آن را بالا برند، – بغیر حساب. (نور: ۳۶
خانههایی که نام خدا در آنها برده میشود و صبح و شام در آنها تسبیح او میگویند – مردانی که نه تجارت و نه معاملهای آنان را
از یاد خدا و بر پا داشتن نماز و ادای زکات، غافل نمیکند. آنها از روزی میترسند که در آن، دلها و چشمها زیر و رو شود. تا
خداوند آنان را به بهترین اعمالی که انجام دادهاند پاداش دهد و از فضل خود بر پاداششان بیفزاید و خداوند به هر کس بخواهد
بیحساب روزی میدهد. سپس، خداوند مثلی زد، برای کسانی که با آنها منازعه و مبارزه کردند، [صفحه ۱۱۴ ] و ولایتشان را قبول
نکردند و فرمود: و الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۀ یحسبه الظمأن ماءا حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجدالله عنده فوفیه حسابه و
الله سریع حساب (نور: ۳۹ ) کسانی که کافر شدند اعمالشان همچون سرابی است در یک کویر که انسان تشنه از دور آن را آب
میپندارد اما هنگامی که به سراغ آن میآید چیزی نمییابد و خدا را نزد آن مییابد که حساب او را به طور کامل میدهد و
[ خداوند سریع الحساب است [ ۸۰ ]. [صفحه ۱۱۵
برگرفته از کتاب امام رضا علیه السلام و قرآن نوشته: غلامرضا اکبری زیبدی

امروز (غدیر) دین شما را کامل کردم و » ( مائده: ۳ ) « الیوم اکملت لکم و دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا »
غدیر که روز نصب علی علیه السلام به امامت و «. نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آیین (جاودان) شما پذیرفتم
صفحه ۵۲ از ۸۰
جانشینی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از سوی خداست. روز اکمال دین میباشد. یعنی قوام دین و عمود خیمه اسلام امامت
است. امام رضا علیه السلام با توجه به همین آیه شریفه در حدیثی میفرماید: امیرالمؤمنین فرمود: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و
– آله میفرماید: اسلام بر پنج خصلت بنیانگذاری شده است. ۱ – شهادت به یگانگی خدا و رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله ۲
نماز و زکات که این دو به هم پیوستهاند و هیچ یک بدون دیگری قبول نمیشود. ۳ – روزه ۴ – حج واجب برای افرادی که
استطاعت مالی دارند. ۵ – ولایت و امامت که کمال و پایان بخش خصال دیگر است و خداوند در مورد آن میفرماید: الیوم اکملت
[ لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا [ ۸۳ ]. [صفحه ۱۴۲
برگرفته از کتاب امام رضا علیه السلام و قرآن نوشته: غلامرضا اکبری زیبدی

فرمود: مستقر گروهی هستند که ایمان به « فمستقر و مستودع » امام رضا علیه السلام میفرماید: امام صادق علیه السلام در مورد این آیه
آنها داده شد و در دلهایشان تثبیت و استقرار یافته است و مستودع (عاریت داده شدگان) کسانی هستند که ایمان به آنها داده شد،
[ سپس از آنها سلب شد [ ۶۲ ]. [صفحه ۷۱
برگرفته از کتاب امام رضا علیه السلام و قرآن نوشته: غلامرضا اکبری زیبدی

بگو هر کس طبق روش (و خلق و خوی) خود عمل میکند و » ( قل کل یعمل علی شاکلته فربکم اعلم بمن اهتدی سبیلا (اسراء: ۸۴
در تفسیر این آیه از امام رضا علیه السلام روایتی نقل شده که «. پروردگارتان کسانی را که راهشان نیکوتر است، بهتر میشناسد
فرمود: هنگامی که قیامت بر پا میشود، مؤمن در پیشگاه خدا حاضر میشود و خداوند به حسابرسی پروندهاش میپردازد و اعمالش
را بر او عرضه میدارد. بنده مؤمن همین طور که به پروندهاش نگاه میکند، اولین چیزی که میبیند، پرونده گناهان و بدیهایش
میباشد، برای همین رنگش دگرگون، و بدنش به لرزه میافتد و متأسف میگردد. سپس پرونده خوبیها و حسناتش را نگاه
میکند که بر اثر آن، برق شادی در چشمانش ظاهر و شاد و خوشحال میشود. سپس به عطایا و ثوابهایی که خداوند در پروندهاش
ثبت کرده مینگرد و خوشحالیاش دو چندان میگردد. آنگاه خداوند به فرشتگان میگوید: آن پرونده اعمال حسنهای را که آنها
را انجام نداده، ولی در پرونده آنها ثبت است بیاورید و مؤمنین آن پروندهها را میخوانند، و میگویند: خدایا! به عزت و بزرگیات
سوگند، تو خود میدانی که ما هیچ یک از این خوبیها را انجام ندادهایم. خداوند در پاسخ آنها میگوید: شما راست میگویید
لکن چون شما قصد و نیت انجام آنها را داشتید، ما انجام آنها را به نام شما ثبت [صفحه ۲۰۸ ] کردیم. آنگاه به آنان پاداش میدهد
.[۱۸۵]
برگرفته از کتاب امام رضا علیه السلام و قرآن نوشته: غلامرضا اکبری زیبدی

حسن بن علی فضال میگوید: امام رضا علیه السلام فرمود: سجده بعد از نماز واجب شکر و سپاسگزاری خداوند است که بندهاش را
موفق به عبادت کرد، و در آن سه مرتبه باید گفت، شکرالله. راوی میگوید: گفتم معنی شکرالله چیست؟ امام رضا علیه السلام
.[ فرمود: یعنی شکر میکنم خداوندی را که مرا توفیق عبادت و بندگی داد تا توانستم واجبات و فرایض او را انجام دهم [ ۱۶۶
سلیمان جعفری میگوید: حضرت رضا علیه السلام فرمود: طوفان و باد شدیدی وزیدن گرفت، و من در سجده بودم. هر کسی دنبال
.[ جایی بود که [صفحه ۱۹۷ ] خود را از باد و طوفان در امان نگهدارد. لکن من همچنان در حال سجده بودم، تا باد فرو نشست [ ۱۶۷
در حدیثی دیگر امام رضا علیه السلام میفرماید: هرگاه،بندهای را در سجده شکر خواب برباید خداوند متعال به ملائکه میفرماید:
به بندهام بنگرید، روح او در حالی که در حال اطاعت من بود، قبض کردم [ ۱۶۸ ]. ابوالحسن صائغ از عمویش نقل میکند که گفت
شنیدم امام رضا علیه السلام در سجدهاش این دعا را میخواند: لک الحمدان اطعتک و لا حجۀ لی ان عصیتک و لا صنع لی و لا
لغیری فی احسانک و لا عذر لی ان اسأت. ما اصابنی من حسنۀ فمنک یا کریم اغفر لمن فی مشارق الارض و مغاربها من المؤمنین و
المؤمنات. خدایا حمد مخصوص توست اگر تو را اطاعت کنم و مرا حجتی و عذری نیست اگر تو را معصیت و نافرمانی کنم و
عملی از برای من و غیر من نیست در احسان و بخشش تو، و مرا عذری نیست اگر کار بدی انجام دهم و آنچه خوبی و نیکی به من
[ رسد همه از جانب تو است ای کریم بیامرز هر کس که در مشرق و مغرب عالم از مؤمنین و مؤمنات است [ ۱۶۹ ]. [صفحه ۱۹۸
برگرفته از کتاب امام رضا علیه السلام و قرآن نوشته: غلامرضا اکبری زیبدی

یکی از اصحاب امام رضا علیه السلام به نام یونس میگوید از امام رضا علیه السلام در مورد ایمان و اسلام (و تفاوت این دو)
پرسیدم. امام رضا علیه السلام در پاسخم فرمود: امام باقر علیه السلام میفرماید: به درستی که گفتن شهادتین، اسلام است و درجه
ایمان، بالاتر از اسلام، و درجه تقوی، بالاتر از ایمان و درجه یقین بالاتر از تقوا است، و در بین مردم چیزی کمتر از یقین، تقسیم
نشده است، عرض کردم: یقین چه چیزی است؟ فرمود: توکل بر خدا و تسلیم او بودن، و حکمش را پذیرفتن، و واگذاری امور به
( اوست ( ۱
برگرفته از کتاب امام رضا علیه السلام و قرآن نوشته: غلامرضا اکبری زیبدی

یکی از اصول اخلاقی وفای به عهد و متعهد بودن به انجام آن میباشد. اهمیت این موضوع در آداب معاشرت به حدی است که در
قرآن و حدیث جزء شرایط ایمان ذکر شده است. [صفحه ۱۹۴ ] واذکر فی الکتب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا
سلیمان جعفری عن «. و در این کتاب از اسماعیل یاد کن. او در وعدههایش صادق. و رسول و پیامبری بزرگ بود » ( (مریم: ۵۴
ابیالحسن الرضا علیه السلام قال: اتدری لم سمی اسماعیل صادق الوعد قال قلت لا ادری؟ قال: وعد رجلا فجلس له حولا ینتظره
۱۶۱ ]. سلیمان جعفری میگوید: امام رضا علیه السلام فرمود: آیا میدانی چرا خدا حضرت اسماعیل را (صادق الوعد) نامیده است؟ ]
عرض کردم: نمیدانم، فرمود: با کسی وعده گذاشت و تا یک سال بر سر وعده نشست و منتظرش ماند. عن الرضا علیه السلام قال:
انا اهل بیت نری وعدنا علینا دینا کما صنع رسول الله صلی الله علیه و آله [ ۱۶۲ ]. امام رضا علیه السلام میفرماید: ما خاندانی هستیم
که وعده و پیمان خود را، دینی بر گردن خود میدانیم، همان گونه که پیامبر صلی الله علیه و آله چنین کرد. عن الرضا عن آبائه عن
علی علیه السلام قال: سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول: عده المؤمن نذر لا کفاره لها [ ۱۶۳ ]. امام رضا علیه السلام میفرماید
که علی علیه السلام فرمود: از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که میفرمود: وعده مؤمن مانند نذر بر آمده است که کفاره
ندارد، یعنی جز وفای به آن چیزی جایگزین نمیشود. [صفحه ۱۹۵ ] در حدیث دیگر احمد بن محمد ابینصر بزنطی میگوید: از
حضرت رضا علیه السلام معنی این آیه را پرسیدم: یا ایها الذین امنوا کونوا مع الصادقین. ای کسانی که ایمان آوردهاید تقوای الهی
پیشه کنید و با صادقان باشید، فرمود: صادقون ائمه هستند و صدیقین هم کسانی هستند که از آنها اطاعت میکنند [ ۱۶۴ ]. [صفحه
[۱۹۶
صفحه ۶۷ از ۸۰
برگرفته از کتاب امام رضا علیه السلام و قرآن نوشته: غلامرضا اکبری زیبدی

مردم گنجینه هایی مانند معدن های طلا و نقره هستند . پس هر که به زمین دنیا میل کند و در پی هوای نفس خود باشد، از رسیدن
به مطلوب درمانده است ، و هر کس درون را از دنیا تهی سازد و از آن دوری گزیند و به سمت خانه ی جاویدان آخرت باز گردد
و پیش از رسیدن زمان مرگ ، خود را برای آن آماده سازد و آن را با دیده ی یقین بنگرد، در این صورت مرگ را نزدیک می
بیند . زیرا با دیده ی آرزو به آن نگاه نمی کند تا آن را دور بداند . پس او ملکوت را می نگرد و فرشته ای را که بر او فرود می
آید، حتما می بیند، فرشته ای که او را استوار ساخته ، کمکش می کند و به امنیت نسبت به ترس بشارت می دهد و دلش آنچه را
که دیده است ، دروغ نمی پندارد و دیدگانش به انحراف نمی گراید و سرکشی نمی کند و همه ی این امور بای او آسان است . از
آنجا که خداوند سبحان ایمان آورندگان را بالا می برد و بر درجات مؤ منان عالم می افزاید، پس برای هر کسی شدنی نیست
مشاهدات مظهر رفیع را ببیند، چنان که برای هیچ کس دیدن مشاهدات وحیانی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شدنی نیست . هر
که قلب خود را از آلودگی های رذایل پاک گرداند، همان گونه که امیر المؤ منین علیه السلام به این امر سفارش می فرمایند : قلب
هایتان را از حسد پاک گردانید . زیرا حسد سبب دلتنگی و افسردگی و بیماری است ؛ طهروا قلوبکم من الحسد فانه مکمد مضنی .
۷۰۵ ) همچنین فرمود : قلب هایتان را از کینه پاک کنید . زیرا کینه بیماری است ؛ طهروا قلوبکم من الحقد فانه داء . ( ۷۰۶ ) آری هر )
که قلب را از آلودگی خالی ساخته ، به فضایل بیاراید، او غیب را می بیند و با شهودی مصون از خطا آن را نظاره گر است ، به
صفحه ۱۱۲ از ۱۲۶
گونه ای که از هر خدعه ای پیراسته است و هر که این حد نصاب را به چنگ نیاورد، شهودش همراه با تصورات نفسانی بوده ، رؤ
یتی آمیخته با تصورات شیطانی خواهد داشت .
برگرفته از کتاب قرآن کریم از منظر امام رضا علیه السلام نوشته: آیت الله العظمی جوادی آملی

امام رضا علیه السلام میفرماید: اگر سؤال شود، چرا مکلفین به خواندن قرآن در نماز مأمور شدهاند؟ در جواب گفته شود: برای این
که قرآن مهجور و متروک نگردد و قرائت آن را کنار نگذارند و آن را متروک و رها و ضایع نکنند و قرآن حفظ شود و در قلبها و
.[ سینهها باقی نماند و متلاشی و نابود نگردد و ناشناخته نماند [ ۹
برگرفته از کتاب امام رضا علیه السلام و قرآن نوشته: غلامرضا اکبری زیبدی

الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما (فرقان: ۷۰ ) مگر کسانی که توبه
کنند و ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند که خداوند گناهان آنان را به حسنات مبدل میکند و خداوند همواره آمرزنده و
مهربان بوده است. قال الرضا علیه السلام: اذا کان یوم القیمۀ تجلی الله عزوجل لعبده المؤمن فیوقفه علی ذنوبهم ذنبا ذنبا ثم یغفر الله له
لا یطلع الله علی ذلک ملکا مقربا و لا نبیا مرسلا و یستر علیه ما یکره ان یقف علیه احد ثم یقول لسیئاته کونی حسنات [ ۱۳۴ ]. امام
رضا علیه السلام میفرماید: وقتی که قیامت برپا شود، خداوند برای بنده مؤمنش متجلی میشود، و او را از یکایک گناهانش آگاه
میسازد، سپس همه را میآمرزد و هیچ کس حتی فرشتگان مقرب و انبیاء مرسل را از پرونده او مطلع نمیسازد و آنچه را که این
مومن دوست ندارد کسی بر آن واقف شود، میپوشاند، سپس گناهانش را تبدیل به حسنه و خوبی مینماید. عن الرضا علیه السلام
صفحه ۶۲ از ۸۰
قال: حبنا اهل البیت یکفر الذنوب و یضاعف الحسنات و ان الله تعالی لیتحمل عن محبینا اهل البیت ما علیهم من مظالم العباد الا من
کان منهم فیها علی اصرار و ظلم للمؤمنین فیقول للسیئات [صفحه ۱۷۴ ] کونی حسنات [ ۱۳۵ ]. امام رضا علیه السلام میفرماید: دوستی
ما اهل بیت پیامبر باعث آمرزش گناهان و افزایش حسنات و خوبیها میشود. خداوند مظالم بندگان را که بر شانه دوستان ماست
برمیدارد. (مگر کسانی که بر ستم مؤمنین اصرار دارند) سپس به گناهانشان میگوید همگی حسنه و ثواب باشید.
برگرفته از کتاب امام رضا علیه السلام و قرآن نوشته: غلامرضا اکبری زیبدی

صفحه1 از8

تماس با ما

اصفهان، شهرک امیریه، خیابان هفتم، فرعی سوم، پلاک 7

03137800803 - 09131649893 - 09131036850

03137800803

 

 آپاراتسروشتلگرامinsta1

logo-samandehi